GMR

GMR

De Wet medezeggenschap  geeft ouders en leerkrachten het recht in te stemmen en te adviseren over het te voeren beleid op school. Elke school van CONOD heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR). Alle scholen samen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR buigt zich over beleidsvoorstellen die meer dan de helft van de scholen aangaan. Het college van bestuur legt voorgenomen besluiten ter instemming of advisering voor aan de GMR. De belangrijkste taak van de GMR is deze besluiten te toetsen en advies uit te brengen of instemming te verlenen.
Om te komen tot goed beleid werken het bestuur en de leden van de GMR op een open wijze samen. Tijdens de GMR-vergaderingen is de bovenschoolse directie beschikbaar om uitleg en informatie te geven over het voorgenomen beleid.

Meer weten over beleid?

Wilt u meer weten over het beleid, maar maakt u geen deel uit van de (G)MR, dan kunt u als ouder of verzorger toch de vergaderingen van de GMR bijwonen. Ook kunt u als ouder of verzorger verslagen van de vergaderingen van de GMR inzien. Via de nieuwsbrieven van de scholen en via de algemene website van CONOD houdt de GMR u op de hoogte van genomen besluiten.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GMR: gmr@conod.nl

.Klik op onderstaande links om de documenten te bekijken

Reglement GMR CONOD 2015
Medezeggenschapsstatuut GMR CONOD 2015
Kort verslag GMR-vergadering 11 oktober 2016
Kort verslag GMR-vergadering 13 december 2016
Kort verslag GMR-vergadering 14 februari 2017
Kort verslag GMR-vergadering 04 juli 2017
Kort verslag GMR-vergadering 17 oktober 2017